- 7 -
Дечји савез
Дечји савез школе је најмасовнији облик организовања деце и обухвата све ученике школе. Садржаје реализовати на часовима одељенске заједнице, слободних активности, ваннаставних активности и др. Посебно ће се обележити Дечја недеља која се одржава у првој недељи октобра. Том приликом у програм рада укључују се сви наставници и ученици. Програмом се планирају током свих 5 радних дана разне активности.
Културне и друге активности КУД-а
Циљ КУД-а наше школе је остваривање непосредније и чвршће везе школе и друштвене средине.
Основни задаци КУДА су:
Упознавање са свим садржајима који представљају навику у новим плановима и програмима, а у вези са савременим културним и јавним деловањем школе и то на свим нивоима у току целе школске године; Прилагођавање садржаја и облика културне и јавне делатности потребама и могућностима школе као потребама и захтевима животне средине; Афирмисање школе као културног и просветног центра на подручју месне заједнице којој припада; Омогућавање ученицима да потпуно упознају јавне и културне установе у граду; Ангажовање стручних, културних и других радника у циљу разноврснијег и успешнијег образовно-васпитног рада са ученицима; Учешће ученика и наставника у прославама, јубилејима и свим манифестацијама на подручју месних заједница и општина; Сарадња школе са радио и ТВ станицама у циљу информисања о постигнутим резултатима ученика; Организовање биоскопских и позоришних представа и посета изложбама за ученике.
Рад са ученицима:
У сарадњи са културним установама, спортским организацијама, средствима јавног информисања и друштвено политичких организација, школа ће организовати разне облике активности по плану културне и јавне делатности.
а) Коришћење услова које пружа друштвена средина:
Гледање филмских и позоришних представа; Посете изложбама; Учешће на такмичењима
б) Учешће школе у активностима друштвене средине:
Пригодним програмима обележиће се сви значајни датуми и јубилеји у месној заједници и у радним организацијама са којима школа сарађује.
Упознавање средине са резултатима васпитно-образовног рада школе.
Значајна достигнућа наставника из области примене нових наставних облика, метода и савремених наставних средстава, школа ће публиковати у стручној литератури.
Стваралачка достигнућа ученика у оквиру рада секција биће објављена преко различитих средстава јавног информисања и путем учешћа на заједничким конкурсима и изложбама.
Настава у природи
Полазећи од наставног плана и програма за основну школу и досадашњег искуства и ове године извешће се Настава у природи за ученике I-II разреда на Златибору, Тари или Копаонику, а за III - IV на Копаонику. Организује се у трајању до седам дана, а у циљу непосредног упознавања појава и односа у природној и друштвеној средини као и рекреативно здравствени опоравак ученика.
Савет родитеља ће на седници усвојити време и место реализације. Настава у природи биће реализована у периоду јануар - април. Оперативни план рада Наставе у природи биће саставни део овог Годишњег плана.
У повољним климатским условима живота и рада, циљ је да се у што већој мери отклоне или ублаже негативне последице које за психофизички развој деце има живот у градској средини и тиме повећају резултати васпитно-образовног рада школе у целини.
Структура васпитно-образовног рада
Организација живота и рада ученика школе у природи представља веома важан вид проширеног деловања на развој личности ученика. Педагошку структуру и активност школе у природи сачињава:
a) Редовна настава
б) Остали видови непосредног васпитно-образовног рада се ученицима (одељенска заједница, слободне активности, додатна настава, друштвено користан рад, и активности у слободном времену).
Екскурзије
ЦИЉ
Екскурзија је ваннаставни облик образовно васпитног рада који се остварује ван школе. Циљ је савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини,упознавање културног наслеђа и достигнућа, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика. Школа ће ове године организовати екскурзије за ученике млађих разреда и ученике седмог и осмог разреда, у првом полугодишту (октобар-новембар 2017.), а за ученике 5. и 6. разреда у априлу-мају 2018. године. За све правце биће сачињени оперативни планови извођења за чију ће реализацију бити задужени стручне вође пута.
 
 
Садржај