- 4 -
Програми ваннаставних активности
Одељењске заједнице, одељењске старешине
Ученичке одељењске заједнице конституишу се на почетку сваке године избором одбора председника и утврђивањем осталих конкретних задужења. У прва три разреда не врши се избор одбора одељењске заједнице, зато се у овим разредима дужности и улоге смењују, недељно или месечно, да би сви ученици током првих разреда основне школе могли да доживе различите улоге и задужења.
Најважнији задаци рада одељенске заједнице су следећи:
утврђивање активности које ће се остваривати у настави и ваннаставним активностима; планирање укључивања ученика у раду школе; планирање учешћа ученика у стварању јединственог критеријума оцењивања ученика; планирање обима и распореда домаћих задатака у циљу смањивања оптерећења ученика; праћење и разматрање постигнутих резултата и праћење развоја ученика; праћење социјалних и породичних прилика у којима ученици живе и организовање помоћ угроженим ученицима; оспособљавање ученика за бољу међусобну комуникацију ученик - ученик, ученик – наставник.
Одељенске старешине су педагошки, организациони и административни руководиоци одељења. Основни задатак разредног старешине је да стално пружају помоћ руководиоцима одељенских заједница које треба да израсту у субјекте ученичког организовања.
Одељенски старешина посебно упознаје ученике са правилима школског живота и рада и помаже им да својим понашањем не нарушавају већ напротив уважавају и даље изграђују норме хуманог понашања. План рада одељенских старешина саставни је део Годишњег плана рада школе.
Слободне активности ученика
У слободне активности укључују се ученици од I - VIII разреда с тим што се стални облици организују за ученике од IV - VIII разреда. За ученике I, II и III разреда слободне активности се организују као повремене интересне активности у оквиру одељењске заједнице. За слободне активности опредељују се ученици свих разреда према интересовању, склоностима и способностима без обзира на степен позитивног успеха. У оквиру слободних активности појачаће се рад постојећих секција што је у складу са Школским развојним планом. Од ове школске године у петом разреду организују се обавезне слободне активности и то: Чувари природе за ученике 5/1, 5/3 и 5/4, а Хор и оркестар за ученике 5/2.
Васпитни задаци слободних активности
  • подстицање стваралаштва;
  • Буђење и задовољавање интелектуалне радозналости и истраживачког духа;
  • пружање прилике за испуњавање слободног времена ученика корисним садржајима;
  • развој самоиницијативе, живот у колективу;
  • развој способности за проучавање понашања и резултата рада
  • развој солидарности, искрености и другарства;
  • оспособљавање ученика за рационалну организацију, програмирање и планирање рада.
Подручја слободних активности
Кроз слободне активности остварујемо разне активности које ће се одвијати фронтално и по интересним групама.
Друштвене активности :
Активности поводом обележавања: Дан планете Земље, Дан воде, Дан борбе против пушења, Дан заштите животне средине
Културно-уметничке активности :
учествовање у активностима поводом школских празника; Посете: позоришту, музеју.
Хуманитарне активности :
Акције поводом Дечје недеље; Јесењи крос; Сарадња са Црвеним крстом; Помоћ болесном другу; Помоћ старим особама
Техничке и радно-производне активности:
Уређење школског простора; Израда честитки поводом значајних датума
Спортске активности и такмичења :
одељењска; међуодељењска; крос
 
 
Садржај