- 3 -
Примарни задаци школе у наредном периоду
Учешће у пројектима Подизање нивоа информисаности како у школи тако и у локалној и широј средини о догађајима везаним за школу Унапређивање критеријума за вредновање напредовања ученика Усаглашавање критеријума у оквиру Стручних већа, посебно водећи рачуна о потребном минимуму знања Образвање које поштује индивидуалне разлике Повећати ефикасност васпитно-образовног рада уз примену савремених облика, метода и поступака усмерених на процес учења Опште и стручно образовање и усавршавање наставника, јачање капацитета запослених Уважавање свакодневног искуства ученика и знања која они стичу ван школе и која повезују са садржајима наставе Планирати већи број огледних часова са циљем тематског планирања Развијање комуникацијске способности ученика, сарадње и кнструктивног решавања сукоба Развијати сарадњу, толеранцију и моралне вредностои којима се осигурава пуно поштовање права детета, ученика и одраслог Активно се укључиту у програм заштите деце од насиља Систематско откривање праћење и афирмација даровитих ученика Побољшати рад одељенских заједница и рад секција Развијати колективни дух, културу комуникација и поштовање личности и различитости Побољшати све видове сарадње са родитељима Проширивање сарадње са локалном заједницом Ангажовање ученика преко Ученичког парламента на унапређењу и побољшању педагошке климе у школи и социјалних односа Створити занимљиву, истраживачку, модерну школу у којој ће сваки ученик наћи своје место, инклузивно образовање Формирати позитивне ставове и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином живота и унапређивање хигијенских и радних услова у школи Радити на подизању нивоа ваннаставних активности формирањем нових секција и клубова ученика Вршити међушколске посете и размене.
Ови задаци се реализују радом Наставничког већа, Педагошког колегијума, стручних већа, стручних Актива и тимова, одељенских старешина, рада секција, дечјих организација, стручне службе и родитеља уз надзор директора школе, Савета родитеља и Школског одбора. У програмима рада свих ових органа се примарни задаци конкретизују, разрађују и формулишу. У остваривању плана развоја школе, школа ће се ослањати на родитеље, локалну средину, донаторе, Скупштину града, Школску управу у Крагујевцу и Министарство просвете Републике Србије.
Органи управљања, руковођења, саветодавни и стручни органи
Школски одбор
Школски одбор је орган управљања. Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Школског одбора. Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће, а из реда родитеља Савет родитеља. Школски одбор, између осталог, доноси школски, односно васпитни програм, развојни план, годишњи програм рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, а такође и расписује конкурс и бира директора.
Директор школе
Директор руководи радом школе. О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује орган управљања. Директора школе бира Школски одбор на основу јавног конкурса, по прибављеном мишљењу Наставничког већа. Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности школе.
Руководеће и управне функције директора школе произилазе из Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о основној школи и из других прописа.
Савет родитеља
Савет родитеља је саветодавни орган. Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења. Предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у органе управљања; Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно - васпитног рада; Разматра намену коришћења средстава од донација и средства родитеља; Учествовује у поступку прописивања правила понашања у школи; Даје сагласност на програм и организовање екскурзија, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању.
Ради у седницама, састаје се по потреби.
Стручни органи
Стручни органи школе су: Наставничко веће, Одељењско веће, Стручно веће за области предмета, Стручни активи за развојно планирање, развој школског програма, самовредновање.
Надлежност, начин рада и одговорност Стручних органа уређује се Статутом школе.
Педагошки колегијум
Педагошки колегијум чине председници Стручних већа и Стручних актива. Педагошким колегијумом председава и руководи директор. Ради у седницама, састаје се по потреби (најчешће једном месечно).
 
 
Садржај