- 2 -
Кадровски услови рада
Школа располаже потребним кадровима, стручним за редовно извођење наставе.
Према старосној структури, већина наставника се налази у годинама пуне радне способности. Подаци о структури и врсти стручне спреме запослених говоре да је у школи запослен стручан и професионалан наставни и ненаставни кадар. Оваква структура запослених омогућава квалитетан рад школе. Дужина радног стажа запослених оствареног у школи омогућује квалитетну размену искуства наставног кадра у циљу унапређивања квалитета рада.
Бројно стање ученика и одељења
У основној школи "Мома Станојловић" се остварује редовно осмогодишње образовање и васпитање и остварује се у два циклуса.
У овој школској години уписано је 752 ученика који су распоређени у 31-но одељење, у 15 одељења разредне и 16 одељења предметне наставе. Од 15 одељења разредне наставе 4 одељења су распоређена за целодневну наставу. Просечно по одељењу је 24,2 ученика.
Организација васпитно-образовног рада школе
На основу Правилника о школском календару основне школе за школску 2017/2018.год., настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у два полугодишта.
Прво полугодиште почиње 1.09.2017.године, и завршава се 31.01.2018.године.
Друго полугодиште почиње 12.02.2018.год. a завршава се 14.06.2018.г. a за ученике VIII разреда 31.05.2018.године.
Распоред часова редовне наставе, додатне, допунске и ваннаставних активности сачиниће задужени наставник у саредњи са Стручним већима, педагогом школе и директором на почетку школске године.
Ваннаставне активности ће се изводити између смена према посебном распореду и програму рада. По потреби, ваннаставне активности се могу одржавати и након завршених часова у поподневној смени уз сагласност директора школе и ученика који те активности похађају.
Васпитно-образовни рад организован је у оквиру петодневне радне недеље у две смене у 31-ом одељењу од I –VIII разреда, док 4 одељења у целодневној настави раде увек у преподневној настави.
Настава је заснована на принципу хоризонталне поделе.
Распоред одмора: измеђи првог и другог часа 5 минута, другог и трећег 20 минута, трећег, четвртог, петог шестог и седмог часа 5 минута. За време великог одмора ученици добијају ужину.
Дежурни наставници долазе на посао 30 минута пре пре звона за улазак ученика, успостављају ред на одморима и испраћају ученике по завршетку радног дана.
Рад у целодневном боравку је усклађен са васпитно-образовним задацима у редовној настави.
Стручни тим целодневног боравка сачињавају: учитељи, вероучитељ и професор енглеског језика. Оба учитеља у сваком одељењу имају часове редовне и допунске наставе, као и ваннаставне активности. Они заједнички планирају наставне садржаје и договарају се о свим активностима. Настава се обавља према утврђеном фонду часова, а остатак времена служи изради домаћих задатака, развијању слободних активности, одмору, рекреацији... Учитељи који раде у боравку делују јединствено, сарднички и тимски, сарађују са родитељима, одржавају родитељске састанке и индивидуалне разговоре са родитељима. Учитељски тим је креатор свакодневног рада са ученицима.
Основни циљ целодневног боравка је збрињавање деце запослених родитеља и јачање педагошке функције школе кроз учење и савлађивање различитих врста знања и вештина и подстицање дружења, толеранције и сарадње међу децом...
 
 
Садржај