Садржај
 
- 1 -
 
Материјално – технички и просторни услови рада
Зграда Школе саграђена је у центру насеља Палилуле. У непосредном окружењу од 500 до 1000 метара налази се више значајних објеката: обданиште "Цицибан", Дом и касарна ВС, Музичка школа, Прва крагујевачка гимназија, Музеј града Крагујевца и фабрика аутомобила «Фијат». Са горње стране Школе налазе се стамбена насеља, док са доње стране Школе преовлађују старе породичне куће са тенденцијом изградње стамбених зграда.
Школа се налази поред магистралног пута Крагујевац-Краљево, а како се аутобуско стајалиште налази до Школе, доступна је и ученицима из Корићана који користе градски превоз. Школска зграда спада међу најстарије објекте у граду и деценијама се није знатније улагало у одржавање објекта.
Васпитно-образовни рад Школа организује у три објекта у истом школском дворишту.
 • Површина школске зграде је 3053 м2 (по ученику 6,8 м2).
 • Површина фискултурне сале износи 614 м2.
Стање школског простора и опремљености је хетерогено у погледу квалитета, а исто тако и у погледу снабдевености училима. Пошто је главна школска зграда саграђена давне 1903. године, а касније дограђивана, она је просторно тесна за озбиљније захтеве у модернизацији наставе. Као таква, Школа не располаже салом за културно–просветни рад, а нема ни просторију за пројекције. Учионички простор и кабинети су довољни да се у њима нормално одвија обавезни део наставе, али не и друге активности ученика.
Објекти за образовно-васпитни рад
Школски простор је тако организован да представља безбедно, подстицајно и пријатно место за ученике и наставнике. За извођење васпитно-образовног рада Школа располаже следећим објектима:
Кабинети за информатику, ликовну и музичку културу и биологију, специјализована учионица ѕа физику и хемију, учионице за разредну и предметну наставу, учионице за целодневну наставу, летња учиовица са двориштем за целодневну наставу, радионица за ТиО, фискултурна сала, библиотека, медијатека, канцеларије, кухиња са трпезаријом, просторија за помоћне раднике, радионица – магацин, архива, санитарни простор, отворени спортски терени за кошарку и фудбал, галерија са фонтаном и еколошким кутком.
Наставна средства
Школа располаже потребним и савременим наставним средствима (књиге, радни материјали, аудио-визуелна средства, компјутери, лаптови, видео бим, дигитална камера, фотокопир апарат, учила за биологију, учила физику и хемију,...) која су у функцији разноврсних метода и облика рада са ученицима.
Сви материјално-технички ресурси су доступни наставницима и ученицима и у функцији су наставних и ваннаставних активности. Постоји план коришћења материјално-техничких ресурса. Ученици се упућују и подстичу на самостално коришћење одређених ресурса, нарочито информационе технологије.
 
- 2 -
Кадровски услови рада
Подаци о структури и врсти стручне спреме запослених говоре да је у Школи запослен стручан и професионалан наставни и ненаставни кадар. Оваква структура запослених омогућава квалитетан рад Школе. Дужина радног стажа запослених оствареног у Школи омогућава квалитетну размену искуства наставног кадра у циљу унапређивања квалитета рада.
Школа располаже потребним кадровима, стручним за редовно извођење наставе.
Према старосној структури, већина наставника се налази у годинама пуне радне способности.
Бројно стање ученика и одељења
У основној школи "Мома Станојловић" се остварује редовно осмогодишње образовање и васпитање и остварује се у два циклуса.
У овој школској години уписано је 749 ученика који су распоређени у 31-но одељење, у 16 одељења разредне и 15 одељења предметне наставе. Од 16 одељења разредне наставе 4 одељења су распоређена за целодневну наставу. Просечно по одељењу је 25 ученика.
Организација васпитно-образовног рада школе
На основу Правилника о школском календару основне школе за школску 2016/2017.год., настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у четвртак, 1.09.2016.године, и завршава се у петак, 27.01.2017.године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 13.02.2017.год. a завршава се 13.06.2017.г. a за ученике VIII разреда 30.05.2017.године.
Наставне активности ће се изводити према распореду, истакнутом на сајту Школе.
Распоред часова редовне наставе, додатне, допунске и ваннаставних активности сачиниће задужени наставник у саредњи са Стручним већима, педагогом Школе и директором на почетку школске године.
Ваннаставне активности ће се изводити између смена према посебном распореду и програму рада. По потреби, ваннаставне активности се могу одржавати и након завршених часова у поподневној смени уз сагласност директора Школе и ученика који те активности похађају.
Васпитно-образовни рад организован је у оквиру петодневне радне недеље у две смене у 31-ом одељењу од I –VIII разреда, док 4 одељења у целодневној настави раде увек у преподневној настави.
Настава је заснована на принципу хоризонталне поделе.
У првом полугодишту настава ће се одржавати у другој смени због пресељења у другу школу.
Распоред одмора: измеђи првог и другог часа 5 минута, другог и трећег 20 минута, трећег, четвртог, петог шестог и седмог часа 5 минута. За време великог одмора ученици добијају ужину.
Дежурни наставници долазе на посао 30 минута пре пре звона за улазак ученика, успостављају ред на одморима и испраћају ученике по завршетку радног дана.
Рад у целодневном боравку је усклађен са васпитно-образовним задацима у редовној настави.
Стручни тим целодневног боравка сачињавају: учитељи, вероучитељ и професор енглеског језика. Оба учитеља у сваком одељењу имају часове редовне и допунске наставе, као и ваннаставне активности. Они заједнички планирају наставне садржаје и договарају се о свим активностима. Настава се обавља према утврђеном фонду часова, а остатак времена служи изради домаћих задатака, развијању слободних активности, одмору, рекреацији... Учитељи који раде у боравку делују јединствено, сарднички и тимски, сарађују са родитељима, одржавају родитељске састанке и индивидуалне разговоре са родитељима. Учитељски тим је креатор свакодневног рада са ученицима.
Основни циљ целодневног боравка је збрињавање деце запослених родитеља и јачање педагошке функције школе кроз учење и савлађивање различитих врста знања и вештина и подстицање дружења, толеранције и сарадње међу децом...
 
 
- 3 -
Органи управљања, руковођења, саветодавни и стручни органи
Школски одбор
Школски одбор је орган управљања. Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Школског одбора. Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће, а из реда родитеља Савет родитеља. Школски одбор, између осталог, доноси школски, односно васпитни програм, развојни план, годишњи програм рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, а такође и расписује конкурс и бира директора.
чланови школског одбора:
Представник запослених Представник родитеља Представник Града

 1. Данијела Мијовић - председник
 2. Јелена Милојевић - заменик
 3. Ксенија Пешикан

 4. Бојан Ненковић
 5. Јелена Станојевић
 6. Ана Радојичић

 7. Иван Ивковић
 8. Ружица Николић
 9. Славица Лукић

Директор школе
Директор руководи радом школе. О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује орган управљања. Директора школе бира Школски одбор на основу јавног конкурса, по прибављеном мишљењу Наставничког већа.
Директор школе "МомаСтанојловић" је Весна Димитријевић, професор српског језика.
Савет родитеља
Савет родитеља је саветодавни орган. Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења. Савет родитеља, између осталог, учествује у поступку предлагања изборних предмета, даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању.
чланови савета родитеља:

 1.  Владанка Маринковић I/1
 2.  Нина Живановић I/2
 3.  Наташа Петровић I/3
 4.  Александар Стојадиновић I/4
 5.  Јелена Тошковић II/1
 6.  Вијолета Ђокић II/2
 7.  Биљана Ботић II/3
 8.  Татјана Дамјановић II/4
 9.  Дејан Мајсторовић III/1
10. Светлана Ђокановић III/2
11. Зоран Пузовић III/3
12. Весна Величковић III/4
13. Ана Мијатовић IV/1
14. Драган Стефановић IV/2
15. Дејан Димитријевић IV/3
16. Милош Ђурковић IV/4

17. Сања Добрињац V/1
18. Јелена Обрадовић V/2
19. Владимир Томовић V/3
20. Јасмина Љутица V/4
21. Катарина Антић VI/1
22. Зорица Сорак VI/2
23. Биљана Илић VI/3
24. Радосав Николић VI/4
25. Марија Алексић VII/1
26. Раде Громовић VII/2
27. Сања Петронијевић VII/3
28. Данијела Младеновић VII/4
29. Драгана Петрић VIII/1
30. Предраг Маџаревић VIII/2
31. Предраг Богдановић VIII/3

Стручни органи
Стручни органи школе су: Наставничко веће, Одељењско веће, Стручно веће за области предмета, Стручни активи за развојно планирање и за развој школског програма.
Надлежност, начин рада и одговорност Стручних органа уређује се Статутом Школе.
Педагошки колегијум
Педагошки колегијум чине председници Стручних већа и Стручних актива. Педагошким колегијумом председава и руководи директор, а Одељењским већем одељењски старешина.
 
- 4 -
Организација слободних активности и секција
 • У слободне активности укључују се ученици од I - VIII разреда с тим што се стални облици организују за ученике од IV - VIII разреда.
 • За ученике I, II и III разреда слободне активности се организују као повремене интересне активности у оквиру одељењске заједнице.
 • За слободне активности опредељују се ученици свих разреда према интересовању, склоностима и способностима без обзира на степен позитивног успеха.
 • У оквиру слободних активности појачаће се рад постојећих секција што је у складу са Школским развојним планом
Васпитни задаци слободних активности
 • подстицање стваралаштва;
 • Буђење и задовољавање интелектуалне радозналости и истраживачког духа;
 • пружање прилике за испуњавање слободног времена ученика корисним садржајима;
 • развој самоиницијативе, живот у колективу;
 • развој способности за проучавање понашања и резултата рада
 • развој солидарности, искрености и другарства;
 • оспособљавање ученика за рационалну организацију, програмирање и планирање рада.
Области слободних активности
Кроз слободне активности намеравамо да остваримо различите активности које ће се одвијати по интересним групама:
 • Друштвене активности :
  • Активности поводом обележавања: Дан планете Земље, Дан воде, Дан борбе против пушења, Дан заштите животне средине
 • Културно-уметничке активности :
  • учествовање у активностима поводом школских празника;
  • Посете: позоришту, музеју.
 • Хуманитарне активности :
  • Акције поводом Дечје недеље
  • Јесењи крос
  • Сарадња са Црвеним крстом
  • Помоћ болесном другу
  • Помоћ старим особама
 • Техничке и радно-производне активности:
  • Уређење школског простора
  • Израда честитки поводом значајних датума
 • Спортске активности и такмичења :
  • одељењска
  • међуодељењска
  • крос
 
- 5 -
Ученичке организације
Ученичке организације су носиоци разноврсних програма и активности у Школи. У свој рад укључују један број или све ученике приликом извођења појединих: радних, хуманитарних и других акција и манифестација. Од друштвених организација у Школи ће радити:
 • Подмладак Црвеног крста
 • Ученички парламент
План рада подружнице подмлатка Црвеног крста
Септембар
- Прикупљање годишње чланарине Црвеног крста од свих ученика у износу од 50 динара
- Обележавање "Недеље солидарности", 14-21. септембар
- "Светски дан срца", 29.септембар
- Евидентирање-социјално угрожених ученика за бесплатну ужину
- Укључивање сарадника Црвеног крста на семинар
- Укључивање ученика у хуманитарно-рекреативну акцију "За срећније детињство"
Октобар
- Обележавање "Дечје недеље"
- Организовање здравствено-васпитног предавања на тему "Деформација кичменог стуба и стопала"
- Спровођење акције "Солидарност на делу"
- Почетак организације курсева из Основа хигијене
- Започети са активностима везаним за "Школу Подмлатка Црвеног крста"
Новембар
- Предавања-радионице на тему "Срећан наркоман не постоји"
- Припрема за реализацију акције "Један пакетић-много љубави"(израда и продаја новогодишњих честитки)
- Обележити 20. новембар-Светски дан дечјих права
Децембар
- Обележавање 1. децембра-Међународни дан борбе против AIDS-a
- Предавање на тему "Улога родитеља у превенцији наркоманије"
- Акција "Један пакетић много љубави"
- Припреме за организовање школског квиз такмичења "Шта знаш о Црвеном крсту"
Јануар
- Урадити пано са материјалом о полугодишњој активности Подружнице Подмлатка Црвеног крста
- Обогатити фонд школске библиотеке са неколико нових здравствених брошура, часописа или књига
- Обележити 31. јануар-Национални дан борбе против пушења
Фебруар
- Здравствено-васпитно предавање на тему "Утицај пушења на здравље младих"
- Почетак организације курсева прве помоћи за ученике четвртог разреда
- Школско квиз такмичење на тему "Шта знаш о Црвеном крсту" и пријава екипе за полуфинално такмичење
Март
- Обележити Осми март
- Укључивање у спровођење акције "Месец борбе против рака"
- Обележавање 24. марта-Светског дана борбе против туберкулозе
- Школско такмичење из прве помоћи и пријава победничке екипе за градско такмичење
- Почети са пролећним сређивањем школске средине
- Здравствено-васпитна предавања на тему "Психофизичке промене у пубертету"
Април
- Здравственим предавањем обележити 7. април-Светски дан здравља
- Здравствено-васпитна предавања на тему "Алкохолизам и млади"
- Школско такмичење из прве помоћи "Шта знаш о Црвеном крсту"
Мај
- Спровођење активности поводом "Недеље Црвеног крста"
- Пријем ученика првог разреда у Подмладак Црвеног крста
- Градско такмичење из Прве помоћи
- Финално квиз такмичење "Шта знаш о Црвеном крсту"
Јун
- Обележити 5. Јун-Светски дан заштите човекове околине
- Од 1. до 14. јуна спровести акцију солидарности "Друг-другу"0
- Предложити Црвеном крсту ученика који ће у току лета отићи на опоравак - летовање
- Анализа рада Подружнице Подмлатка Црвеног крста у шк. 2015/2016. год.
 
 
- 6 -
Ученички парламент
Ученички парламент наше Школе је нестраначка и невладина организација ученика ОШ "Мома Станојловић" чији су превасходни задаци:
 • Развијање демократских односа;
 • Остваривање и заштита права ученика;
 • Развијање сарадње са другим сличним организацијама у другим школама у нашем граду, а и шире.
Ученички парламент расправља о свим питањима из живота и рада Школе:
 • Анализира резултате рада ученика;
 • Прати остварене резултате ученика на разним такмичењима;
 • Прати сарадњу ученика и наставника, атмосфере у школи;
 • Покреће акције;
 • Даје мишљење и предлоге стручним органима Школе ( избор уџбеника, школског простора, слободним активностима, правилима понашањау школи);
 • Обавештава ученике о дешавањима од посебног значаја за њихово школовање и активностима Парламента, о учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у Школи и ван ње;
 • Активно учествује у планирању школског развојног плана, школског програма, развоја школе и самовредновању;
 • Ученички парламент Школе може да се удружи у ученичку заједницу парламената.
Парламент сачињавају представници сваког одељења VII и VIII разреда.
По правилнику:
 • Мандат чланова траје једну школску годину
 • Чланове бира одељењска заједница
 • Парламент бира свог председника, подпредседника и записничара;
 • Председник парламента је ученик VIII разреда, а подпредседник ученик VII разреда.
На часовима одељенске заједнице, ученици су изабрали по два ученика који ће их представљати у Ученичком парламенту школске 2016-2017. године. То су:
 
 1. Ивона Стефановић
 2. Марија Бошковић
 3. Јана Ђоковић
 4. Милена Костовић
 5. Лука Богдановић
 6. Миона Поповић
VIII-1
VIII-1
VIII-2
VIII-2
VIII-3
VIII-3
 
 7. Нађа Курћубић
 8. Александра Алексић
 9. Милица Поскурица
10. Немања Симић
11. Милан Ђурић
12. Тамара Ђурић
13. Ива Томић
14. Ђурђина Богосављевић
VII-1
VII-1
VII-2
VII-2
VII-3
VII-3
VII-4
VII-4

За председника Ученичког парламента изабран је Лука Богдановић (VIII-3), а за потпредседника Александра Алексић (VII-1).

 
 
- 7 -
Културне и друге активности КУД-а
Циљ КУД-а наше школе је остваривање непосредније и чвршће везе Школе и друштвене средине.
Основни задаци КУДА су:
 • Упознавање са свим садржајима који представљају навику у новим плановима и програмима, а у вези са савременим културним и јавним деловањем школе и то на свим нивоима у току целе школске године,
 • Прилагођавање садржаја и облика културне и јавне делатности потребама и могућностима Школе као потребама и захтевима животне средине,
 • Афирмисање Школе као културног и просветног центра на подручју месне заједнице којој припада
 • Омогућавање ученицима да потпуно упознају јавне и културне установе у граду,
 • Ангажовање стручних, културних и других радника у циљу разноврснијег и успешнијег образовно-васпитног рада са ученицима,
 • Учешће ученика и наставника у прославама, јубилејима и свим манифестацијама на подручју месних заједница и општина.
 • Сарадња Школе са радио и ТВ станицама у циљу информисања о постигнутим резултатима ученика,
 • Информисање о раду и постигниутим резултатима Школе преко разгласне станице Школе,
 • Организовање биоскопских и позоришних представа и посета изложбама за ученике.
 • Рад са ученицима:
  • У сарадњи са културним установама, спортским организацијама, средствима јавног информисања и друштвено политичких организација, Школа ће организовати разне облике активности по плану културне и јавне делатности.
 • Коришћење услова које пружа друштвена средина:
  • Гледање филмских и позоришних представа
  • Посете изложбама;
  • Учешће на такмичењима
 • Учешће Школе у активностима друштвене средине:
  • Пригодним програмима обележиће се сви значајни датуми и јубилеји у месној заједници и у радним организацијама са којима Школа сарађује.
  • Упознавање средине са резултатима васпитно-образовног рада Школе.
  • Значајна достигнућа наставника из области примене нових наставних облика, метода и савремених наставних средстава, Школа ће публиковати у стручној литератури.
  • Стваралачка достигнућа ученика у оквиру рада секција биће објављена преко различитих средстава јавног информисања и путем учешћа на заједничким конкурсима и изложбама.
Библиотека
Школска библиотека је смештена на спрату школе и заузима простор од 48 квадратних метара.
Књижни фонд од 13000 наслова је разноврстан и задовољава потребе корисника (школска лектира, енциклопедије, стручна литература за наставнике, белетристика и др.). Наставнички фонд износи близу 1900 књига.
Наставнице задужене за рад школске библиотеке обезбедиће и организоваће време рада тако да сви ученици у школи у своје слободно време могу да позајмљују и враћају прочитане књиге. Ту су и наслови из стручне литератире, намењени наставницима. Осим тога библиотека је опремљена и рачунаром, тако да ће библиотекар увек имати податке о најчитанијим књигама о броју читалаца, као и о томе које наслове треба обновити. Постојећи фонд се допуњује новим издањима.
Програм рада школске библиотеке улази у заједнички глобални план и програм образовно-васпитног рада школе и обухвата:
 • ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНУ ДЕЛАТНОСТ;
 • БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ;
 • КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ;
 • ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (стручно усавршавање, сарадња са стручним органима школе…)