Садржај
 
- 1 -
 
Зграда Школе саграђена је у центру насеља Палилуле, а у непосредном окружењу од 500 до 1000 метара налази се више значајних објеката: обданиште "Цицибан", Дом и касарна ВС, Музичка школа, Прва крагујевачка гимназија, Музеј града Крагујевца и фабрика аутомобила «Фијат». Са горње стране Школе налазе се стамбена насеља, док са доње стране Школе преовлађују старе породичне куће.
Школа се налази поред магистралног пута Крагујевац-Краљево, а како се аутобуско стајалиште налази до Школе, доступна је и ученицима из Корићана који користе градски превоз. Школска зграда спада међу најстарије објекте у граду и деценијама се није знатније улагало у одржавање објекта.
Васпитно-образовни рад Школа организује у три објекта у истом школском дворишту.
 • Површина школске зграде је 3053 м2 (по ученику 6,8 м2).
 • Површина фискултурне сале износи 614 м2.
Стање школског простора и опремљености је хетерогено у погледу квалитета, а исто тако и у погледу снабдевености училима. Пошто је главна школска зграда саграђена давне 1903. године, а касније дограђивана, она је просторно тесна за озбиљније захтеве у модернизацији наставе. Као таква, Школа не располаже салом за културно–просветни рад, а нема ни просторију за пројекције. Учионички простор и кабинети су довољни да се у њима нормално одвија обавезни део наставе, али не и друге активности ученика.
 
1.3.1. број ученика и одељења
У основној школи "Мома Станојловић" остварује се редовно осмогодишње образовање и васпитање и то у два циклуса. Као школа за редовно образовање обавезна је за ученике од 7-15 година. У овој школској години уписано је 784 ученика који су распоређени у 30 одељења. И то 16 одељења разредне и 14 одељења предметне наставе. Од 16 одељења разредне наставе 4 одељења су распоређена за целодневну наставу. Просечно, у свако одељење је уписано по 26 ученика.
 
- 2 -
1.3.2. организација рада
На основу Правилника о школском календару основне школе за школску 2015/2016.год., настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у два полугодишта.
Прво полугодиште почиње 1.09.2015.године, и завршава се 29.01.2016.године.
Друго полугодиште почиње 17.01.2016.год. a завршава се 15.06.2016.г. a за ученике VIII разреда 1.06.2016.године.
 • Наставне активности ће се изводити према распореду, истакнутом на сајту Школе.
 • Распоред часова редовне наставе, додатне, допунске и ваннаставних активности сачиниће задужени наставник у саредњи са Стручним већима, педагогом Школе и директором на почетку школске године.
 • Ваннаставне активности ће се изводити између смена према посебном распореду и програму рада. По потреби, ваннаставне активности се могу одржавати и након завршених часова у поподневној смени уз сагласност директора Школе и ученика који те активности похађају.
 • Васпитно-образовни рад организован је у оквиру петодневне радне недеље у две смене у 30 одељења од I –VIII разреда, док 4 одељења у целодневној настави раде увек у преподневној настави.
 • Настава је заснована на принципу хоризонталне поделе.
1.3.3. кућни ред школе
1.3.3.1. рад у две смене
 • Распоред одмора је следећи: измеђи првог и другог часа 5 минута, другог и трећег 20 минута, трећег, четвртог, петог шестог и седмог часа 5 минута. За време великог одмора ученици добијају ужину.
 • Дежурни наставници долазе на посао 30 минута пре пре звона за улазак ученика, успостављају ред на одморима и испраћају ученике по завршетку радног дана.
1.3.3.2. целодневни боравак
Рад у целодневном боравку је усклађен са васпитно-образовним задацима у редовној настави.
 • Стручни тим целодневног боравка сачињавају: учитељи, вероучитељ и професор енглеског језика
 • Оба учитеља у сваком одељењу имају часове редовне и допунске наставе, као и ваннаставне активности. Они заједнички планирају наставне садржаје и договарају се о свим активностима.
 • Настава се обавља и пре и после подне, према утврђеном фонду часова, а остатак времена служи изради домаћих задатака, развијању слободних активности, одмору, рекреацији...
 • Учитељи који раде у боравку делују јединствено, сарднички и тимски, сарађују са родитељима, одржавају родитељске састанке и индивидуалне разговоре са родитељима. У равноправном су положају према ученицима и родитељима.
 • Учитељски тим је креатор свакодневног рада са ученицима.
Основни циљ целодневног боравка је збрињавање деце запослених родитеља и јачање педагошке функције школе кроз учење и савлађивање различитих врста знања и вештина и подстицање дружења, толеранције и сарадње међу децом...
 
 
- 3 -
1.3.4. кабинети и учионице
Школски простор је тако организован да представља безбедно, подстицајно и пријатно место за ученике и наставнике. Школа располаже потребним и савременим наставним средствима (књиге, радни материјали, аудио-визуелна средства, компјутери, ...) која су у функцији разноврсних метода и облика рада са ученицима. При коришћењу кабинета , медијатеке и библиотеке, као и фискултурне сале, постоји утврђени распоред и евиденција о коришћењу.
Просторије у школи углавном могу да служе својој намени али је скоро у свакој од њих нужно учинити мању или већу поправку, нарочито на столарији (прозори и врата).
Учионице су снабдевене намештајем који задовољава тренутне потребе школе, али га треба мењати и обнављати. У школи се велика пажња поклања уређивању и оплемењивању животне средине. У наредној школској години сви ученици и наставници ће се ангажовати око уређења простора у школи и школског дворишта.
Настојаће се да панои у учионицама и у холу буду приказ стваралаштва ученика и живота школе.
1.3.5. наставна средства
Сви материјално-технички ресурси су доступни наставницима и ученицима и у функцији су наставних и ваннаставних активности. Постоји план коришћења материјално-техничких ресурса. Ученици се упућују и подстичу на самостално коришћење одређених ресурса, нарочито информационе технологије.
1.3.6. кадар школе
Подаци о структури и врсти стручне спреме запослених говоре да је у Школи запослен стручан и професионалан наставни и ненаставни кадар. Оваква структура запослених омогућава квалитетан рад Школе. Дужина радног стажа запослених оствареног у Школи омогућава квалитетну размену искуства наставног кадра у циљу унапређивања квалитета рада.
Школа располаже потребним кадровима, стручним за редовно извођење наставе.
Према старосној структури, већина наставника се налази у годинама пуне радне способности.
1.3.7. финансирање школе
Школа има прецизан финансијски план рада. У јулу месецу предаје се финансијски план за наредну календарску годину (на основу буџета из предходне године и параметара који су дати).
 • Средства Републичког буџета редовно се уплаћују. На рачун Школе уплаћују се средства Општинског буџета, који укључује и помоћ локалне заједнице.
 • Школа је конкурисала за ТЕМПУС пројекат целоживотног учења и прошла је на конкурсу. Успостављена је сарадња са школама ЕУ.
 • Самостални извори прихода доприносе повећању расположивих финансијских средстава, а остварују се: издавањем школског простора (фискултурне сале), органозовањем претплате уџбеника и фотографисањем ученика (о чијем утрошку одлучује Савет родитеља), прикупљањем секундарних сировина (ПЕТ амбалаже и старе хартије), организацијом семинара и такмичења, спровођењем акција уз подршку родитеља наших ученика. Одређена средства оствариваће се и продајом ученичких радова приликом организовања, Ускршњег и Новогодишњег вашара, а све у циљу побољшања ученичког стандарда.
Сва финансијска средства, користе се строго наменски, у складу са финасијским планом, Годишњим програмом рада школе, Школским развојним планом. Расподела средстава врши се према приоритетним потребама школе, а у складу са одлукама Педагошког колегијума.
 
- 4 -
1.3.8. Библиотека
У првом полугодишту школске 2015/2016.год. библиотека је радила свакодневно у времену да обухвати обе смене у настави,у оквирном времену од 8:30-17:00,што зависи од часова које имају у настави радници библиотеке.Различитим данима је различито време,али је најбитније да се покрију обе смене квалитетно како би ученици могли,несметано,да позајмљују и враћају књиге.Ученици и виших и нижих разреда, као и учитељи и наставници у сваком тренутку могу да користе књиге из библиотеке.
Школска библиотека располаже фондом од преко 13000 књига. Ученички фонд садржи дела из програма матерњег језика, дела из програма осталих предмета, сликовнице(домаће и стране), приручну литературу (речнике, лексиконе...).
Наставнички фонд износи близу 1900 књига. Структуру наставничког фонда чине уџбеници и приручници из свих предмета, приручна литература (речници, лексикони...), дидактичко - методичка литература за све предмете и активности, педагошко - психолошка литература, дела за обраду у лектири разних предмета, закони и пратећа документација из области васпитања и образовања и општег законодавства.
Библиотечки кадар чине Марко Миловановић и Тијана Биберџић наставници енглеског језика.
У првом полугодишту ученици свих разреда су користили књиге из библиотеке. Ученицима је пружана помоћ при избору литературе. Ученици нижих разреда узимају књиге у већем броју у односу на ученике виших разреда. Највише књига из библиотеке узимају ученици II и III трећег разреда, а најмање активни су ученици VIII разреда. Највише се узимају књиге које спадају у обавезну лектиру, али и књиге које су ученици користили за неке пројекте на часовима, или књиге које су сами одабрали за читање и проширивање свог знања или развијање читалачке културе. Библиотечки кадар ради и на развијању читалачких навика и усмеравању ученика у складу са њиховим интересовањима и потребама, кроз сарадњу са учитељима и наставницима српског језика. Евиденција коришћења књига из библиотеке води се у свесци, у којој се по разредима и одељењима пише који је ученик када узео књигу, назив књиге, број књиге, и датум када је ученик вратио књигу. Иста евиденција се води и за учитеље и наставнике.
Постоји и стална сарадња са стручним већима, педагогом и директором школе у вези са коришћењем књижне грађе и целокупном организацијом рада школске библиотеке.
Наставници и стручни сарадници користе стручну литературу из библиотеке како би унапредили и побољшали свој рад.
Библиотечки кадар присуствује и састанцима педагошког колегијума.
Библиотекари реализују план предвиђен Годишњим планом према следећој динамици:
АВГУСТ
Сређивање библиотеке за почетак рада;
СЕПТЕМБАР
Учлањивање ученика и вођење евиденције;
ОКТОБАР
Посета сајму књига, популаризација књиге кроз мање тематске изложбе;
НОВЕМБАР
Рад на сређивању књижног фонда;
ДЕЦЕМБАР
Рад на оштећеним књигама (заштита књижног фонда), сређивање књижног фонда, писмене опомене дужницима;
ЈАНУАР
Инвентарисање и расходовање књига, усмене опомене дужницима књига;
ФЕБРУАР/МАРТ
Сарадња са одељенским старешинама;
АПРИЛ/МАЈ
Прикупљање књига од ученика - дужника, набавка књига за награде ученицима,опомене дужницима;
ЈУН
Прикупљање књига од дужника, извештај и анализа о раду библиотеке, сређивање документације, текућа питања.
Библиотекар
 
- 5 -
 • Основна школа "Мома Станојловић" је установа чија је делатност основно образовање и васпитање општег типа, ученика од I до VIII разреда.
 • Орган управљања школом је Школски одбор.
 • Орган руковођења школом је директор.
 • Саветодавни орган школе је Савет родитеља школе који има 28 чланова.
1.4.1. органи управљања и стручни органи:
 • Старају се о осигурању и унапређивању квалитета образовно- васпитног рада школе;
 • Прaте остваривање програма образовања и васпитања, вреднују резултате рада наставника и стручног сарадника;
 • Прате и утврђују резултате ученика; предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и решавају друга стручна питања.
Надлежност, начин рада и одговорност стручних органа уређује се Статутом Школе.
1.4.1.1. школски одбор
Школски одбор има положај и овлашћења органа управљања, а у његовом раду учествује девет чланова укљчујући и председника. Од укупног броја чланова, три су из реда наставника и стручних сарадника, три члана су представници локалне самоуправе и три члана су представници савета родитеља.
План рада Школског одбора:
Време Послови и задаци Носиоци Начин праћења
септембар доношење и усвајање Годишњег плана рада школе и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; Директор- педагог, председник ученичког парламента уз претходну сагласност Наставничког већа документација
доноси Правилник о понашању ученика, радника школе и родитеља-кодекс понашања Председник школског одбора, председник ученичког парламента секретар припрема извештаји, анализа
током године доношење Статута и других општих акта и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова Директор предлаже, секретар припрема документација
обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом записници
давање сагласности у вези заснивања радног односа Директор (одлучује о потреби запошљавања) извештавање
према потреби полугподишње, годишње доноси предлог финансиског плана, обрачуна, употребу властитих средстава Директор предлаже, шеф рачуноводства даје стручно мишљење и упуства Оснивача извештаји, анализа
усваја извештај о пословању, годишњи обрачун    
полугодишње, годишње разматрање успеха ученика и предузимање мера за побољшање услова рада школе и остваривање васпитно-образовног рада Педагог извештава анализа
током године усваја извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи Дирекрор извештава анализа, презентација
по потреби расписује конкурс и бира директора, Председник школског одбора, директор документација
расправља о примедбама (жалбама) и предлозима родитеља, ученика и радника школе документација
током године доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању Директор уз претходну сагласност Наставничког већа документација
разматра остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузи-ма мере побољшање услова рада анализа, презентација
јун доношење и усвајање Развојног плана , Школског програма Директор уз претходну сагласност Наставничког већа, Савета родипеља и ученичког парламента извештавање
 
 
 
- 6 -
1.4.1.2. педагошки колегијум
Педагошки колегијум чине председници Стручних већа и Стручних актива. Педагошким колегијумом председава и руководи директор.
План рада:
Р.број Садржај рада Облик Носиоци Праћење и вредновање
Први састанак август
1. Разматрање извештаја о раду за протеклу школску годину извештај директор, педагог Записник са састанака
2. Утврђивање предлога годишњег плана рада школе и програма Наставничког већа за наредну школску годину договор Руководиоци стручних већа
3. Предлог програма рада Стручних већа за наредну школску годину договор Струч.већа
4. Извештај о реализацији Развојног плана за протеклу годину излагање педагог
5. Извештај о реализацији самовредновања излагање М. Бабић
6. Утврђивање предлога програма рада за наредну школску годину договор директор, педагог
Други састанак септембар
1. Формирање Педагошког колегијума за школску договор директор Записници са састанака ПК

Записници Стручних актива, већа и тимова
2. Усвајање програма рада колегијума за наредну школску годину разговор директор
3. Предлог програма за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника. договор Струч. већа
4. Педагошко-инструктивни рад (распоред посете часовима) планирање директор
5. Планирање писмених задатака и контролних вежби планирање чланови
6. Организовање излета, посета позоришту, екскурзија договор директор
7. Укључивање приправника – стажиста у процес наставе договор чланови
Трећи састанак октобар - новембар
1. Израда новог развојног плана и школског програма разговор директор Записници са састанака ПК

Записници Стручних актива, већа и тимова, Ученичких организација
2. Активности везане за области самовредновања у овој школској години анализа В.Стевановић
3. Утврђивање броја ученика којима је портребан ИОП, сарадња са инклузивним тимом – приказ семинара презентација В.Стевановић, С.Блажић
4. Анализа стања опремљености материјално техничким и наставним стадствима извештај струч. већа
5. Праћење рад Ученичког парламента Анализа рада ученичких организација: Дечјег савеза, Подмлатка црвеног крста М.Миловановић извештавање
6. Процена безбедности ученика анализа В.Максимовић
Четврти састанак децембар
1. Договор око уједначавања критеријума оцењивања ученика – образовни стандарди разговор педагог Записници са састанака ПК

Записници Стручних актива, већа и тимова
2. Анализа реализације програма ПО – умрежавање школа презентација педагог
3. Разматрање стања психо-физичког здравља ученика и мере превенције дискусија струч. већа
4. Извештај о стручном усавршавању запослених анализа М. Милојевић
5. Анализа рада стручних већа, тимова и актива извештаји руковод. стручних већа
Пети састанак јануар- фебруар
1. Примена савремених облика, метода и поступака усмерених на процес учења; размена струч. већа Записници са састанака ПК

Записници Стручних актива, већа и тимова, Ученичких организација
2. Стручно усавршавање – (усклађивање са компетенцијама наставника) размена педагог
3. Анализа педагошко-инструктивног надзора и примена иновација извештај директор
4. Сагледавање успеха ученика – предлагање мера анализа педагог
5. Утврђивање календара такмичења на свим нивоима разговор директор
6. Одлука о усвајању уџбеника који ће се користити у наредној години договор директор
7. Реализација акционог плана самовредновања извештај руководиоци
8. Праћење и афирмација даровитих ученика ; договор струч. већа
9. Едукација ученика поводом актуелне здравствене ситуације предавања одељ. стар.
10. Праћење активности Ученичког парламента извештавање М.Миловановић
Шести састанак април
1. Размена искуства и примена знања у настави са посећених семинара дискусија З.Поповић Записници са састанака ПК

Записници Стручних актива, већа и тимова, Ученичких организација
2. Разматрање питања у вези са пословима директора извештај струч. већа
3. Реализација самовредновања анализа М.Бабић
4. Старање о безбедности ученика – превентивне активности анализа Педагог, С.Љешевић
5. Укључивање у активности везане за прославу Дана школе - награде ученицима Презентација рада ученика и наставник директор
6. Сагледавање успеха ученика – предлагање мера за рад са ученицима који имају недовољне оцене анализа педагог
Седми састанак мај
1. Остварени стандарди наставе из српског језика и математике и још 5 наставних предмета за полагање завршног испита ученика 8,раз. анализа наставници Записници са састанака ПК

Записници Стручних актива, већа и тимова
2. Реализација активности везаних за РП извештај педагог
3. Сарадња са стручњацима из рада родитеља- предавања предавања педагог
4. Анализа учешћа и постигнитих резултат ученика на такмичењима на свим нивоима разговор директор
Осми састанак јун
1. Анализа реализације наставних и ваннаставних планова и програма рада извештај Струч. већа Записници са састанака ПК

Записници Стручних актива, већа и тимова, Ученичких организација
2. Праћење и вредновање реализације радних обавеза наставника   директор
3. Анализа педагошко- инструктивног рада са наставницима извештај педагог
4. Усвајање извештаја о стручном усавршавању запослених анализа М.Милојевић
5. Анализа успеха и владања ученика на крају другог полугодишта извештај Струч. већа
6. Анализа рада и постигнутих резултата стручних већа дискусија Струч. већа
  Извештаји о раду      
 
 
 
- 7 -
 • У слободне активности укључују се ученици од I - VIII разреда с тим што се стални облици организују за ученике од IV - VIII разреда.
 • За ученике I, II и III разреда слободне активности се организују као повремене интересне активности у оквиру одељењске заједнице.
 • За слободне активности опредељују се ученици свих разреда према интересовању, склоностима и способностима без обзира на степен позитивног успеха.
 • У оквиру слободних активности појачаће се рад постојећих секција што је у складу са Школским развојним планом
1.5.1. васпитни задаци слободних активности:
 • подстицање стваралаштва;
 • Буђење и задовољавање интелектуалне радозналости и истраживачког духа;
 • пружање прилике за испуњавање слободног времена ученика корисним садржајима;
 • развој самоиницијативе, живот у колективу;
 • развој способности за проучавање понашања и резултата рада
 • развој солидарности, искрености и другарства;
 • оспособљавање ученика за рационалну организацију, програмирање и планирање рада.
1.5.2. области слободних активности:
Кроз слободне активности намеравамо да остваримо различите активности које ће се одвијати по интересним групама:
 • Друштвене активности :
  • Активности поводом обележавања: Дан планете Земље, Дан воде, Дан борбе против пушења, Дан заштите животне средине
 • Културно-уметничке активности :
  • учествовање у активностима поводом школских празника;
  • Посете: позоришту, музеју.
 • Хуманитарне активности :
  • Акције поводом Дечје недеље
  • Јесењи крос
  • Сарадња са Црвеним крстом
  • Помоћ болесном другу
  • Помоћ старим особама
 • Техничке и радно-производне активности:
  • Уређење школског простора
  • Израда честитки поводом значајних датума
 • Спортске активности и такмичења :
  • одељењска
  • међуодељењска
  • крос
 
- 8 -
Ученичке организације су носиоци разноврсних програма и активности у Школи. У свој рад укључују један број или све ученике приликом извођења појединих: радних, хуманитарних и других акција и манифестација. Од друштвених организација у Школи ће радити:
 • Подмладак Црвеног крста
 • Ученички парламент
1.6.1. план рада подружнице подмлатка црвеног крста
 
Време Активности Носиоци активности Начин – облик рада
Септембар Прикупити годишњу чланарину Црвеног крста од свих ученика у износу од 50 динара Одељенске старешине, ученици Акција
Спровођење активности у вези са акцијом "Заштитимо децу у саобраћају" Саобраћајна полиција, Црвени крст, учитељи и ученици I разреда Дискусија, презентација
Обележавање "Недеље солидарности", 14-21. септембар Одељенске старешине, ученици Договор, акција
"Светски дан срца", 29.септембар Наставници биологије, учитељи Дискусија, презентација, предавање
Евидентирање-социјално угрожених ученика за бесплатну ужину Одељенске старешине Договор
Укључивање сарадника Црвеног крста на семинар Радојка Илић, Јелена Милојевић Договор, дискусија
Програм "Промоције хуманих вредности" учитељи и ученици III и IV разреда, едукатор припремљен материјал за свих седам модула који се обрађују
Укључити ученике у хуманитарно-рекреативну акцију "За срећније детињство", 28. септембра ученици, наставници, одељенске старешине Акција
Црвеном крсту доставити извештај о раду Подружнице Подмлатка Црвеног крста за протеклу школску годину Радојка Илић, Јелена Милојевић Извештај
Октобар Обележавање "Дечје недеље" Одељенске старешине, ученици Дискусија, презентација, ликовне и игровне активности...
Организовање здравствено-васпитног предавања на тему "Деформација кичменог стуба и стопала" Ученици и учитељи III разреда, едукатор Дискусија, предавање
Спровођење акције "Солидарност на делу" Одељенске старешине, ученици Акција
Почетак организације курсева из "Основа хигијене" Омладина Црвеног крста Медицинске школе, Црвени крст, ученици II разреда Дискусија, предавање, презентација, ликовне активности...
Новембар Предавања-радионице на тему "Срећан наркоман не постоји" едукатори, наставници, ученици VII разреда Пропагандни материјал, видео филм "И ја имам срце"
Укључивање чланова Подмлатка у израду новогодишње честитке Црвеног крста ученици, учитељи, ликовна секција Ликовне активности
Децембар Обележавање 1. децембра-Међународни дан борбе против AIDS-a ученици, наставници, волонтери Црвеног крста Предавање, трибина, видео пројекција
Предавање на тему "Улога родитеља у превенцији наркоманије" ученици VII разреда, родитељи, едукатори Предавање, дискусија, презентација
Акција "Један пакетић много љубави" ученици, учитељи, наставници Акција прикупљања играчака и слаткиша; дистрибуција новогодишње честитке Црвеног крста
Припреме за организовање школског квиз такмичења "Шта знаш о Црвеном крсту" настaвници, волонтери, ученици V разреда припремљен материјал о Црвеном крсту
Јануар

-

Фебруар
Уредити пано са материјалом о полугодишњој активности Подружнице Подмлатка Црвеног крста Лала, Јелена, ученици радови ученика, припремљен материјал
Обогатити фонд школске библиотеке са неколико нових здравствених брошура, часописа или књига Директор, Црвени крст, Лала, Јелена, библиотекар Договор, акција
"Национални дан борбе против пушења"- 31. јануар ученици, наставници Дискусија
Здравствено-васпитно предавање на тему "Утицај пушења на здравље младих" ученици V разреда, наставници Предавање, дискусија, презентација
Почетак организације курсева прве помоћи за ученике IV разреда Црвени крст, Подружница Омладине Црвеног крста Медицинске школе Договор, предавање, практичне активности...
Школско квиз такмичење на тему "Шта знаш о Црвеном крсту" и пријава екипе за полуфинално такмичење ученици V разреда, наставници, волонтери Договор
Март Обележавање 24. марта-Светског дана борбе против туберкулозе ученици, наставници Дискусија, предавање
Школско такмичење из прве помоћи и пријава победничке екипе за Градско такмичење волонтери Црвеног крста, ученици и учитељи IV разреда Такмичење, договор
Почети са пролећним уређивањем школске средине ученици, наставници радови ученика
Здравствено-васпитна предавања на тему "Психофизичке промене у пубертету" наставници, ученици VI разреда, едукатори Дискусија, предавање, презентација...
Април Здравственим предавањем обележити 7. април-Светски дан здравља ученици, наставници, лекар Дискусија, предавње
Здравствено-васпитна предавања на тему "Алкохолизам и млади" наставници, ученици VII разреда Предавање, дискусија, презентација
Обезбедити учешће првопласиране екипе са школског такмичења на полуфинлном такмичењу "Шта знаш о Црвеном крсту" ученици V разреда Такмичење, договор
Мај Активно се укључити у спровођење активности поводом "Недеље Црвеног крста" ученици, наставници Предавање, дискусија
Пријем ученика I разреда у Подмладак Црвеног крста на Међународни дан Црвеног крста ученици и учитељи I разреда, Црвени крст Пригодан програм
Обезбедити учешће првопласиране екипе са школског такмичења из прве помоћи на Градско такмичење волонтери Црвеног крста, победничка екипа IV разреда Такмичење, договор
Здравствено-васпитно предавање на тему "Заштитимо зубе од каријеса", у оквиру "Недеље заштите зуба" ученици и учитељи I разреда, едукатор или гост стоматолог Дискусија, предавње, презентација
Укључити се у финално квиз такмичење "Шта знаш о Црвеном крсту" ученици V разреда Такмичење, договор
Јун Од 1. до 14. јуна спровести дечју акцију солидарности "Друг-другу" Одељенске старешине, ученици, педагог Акија прикупљања: уџбеника, школског прибора, одеће, обуће...
Предложити Црвеном крсту ученика који ће у току лета отићи на опоравак-летовање Одељенске старешине VI разреда Договор
Анализа рада Подружнице Подмлатка Црвеног крста у претходној школској години Директор, педагог, наставници Извештај о раду
* Активности у вези са Школским развојним планом.
 
 
 
- 9 -
1.6.2. Ученички парламент
Ученички парламент наше Школе је нестраначка и невладина организација ученика ОШ"Мома Станојловић" чији су превасходни задаци:
 • Развијање демократских односа;
 • Остваривање и заштита права ученика;
 • Развијање сарадње са другим сличним организацијама у другим школама у нашем граду, а и шире.
Ученички парламент расправља о свим питањима из живота и рада Школе:
 • Анализира резултате рада ученика;
 • Прати остварене резултате ученика на разним такмичењима;
 • Прати сарадњу ученика и наставника, атмосфере у школи;
 • Покреће акције;
 • Даје мишљење и предлоге стручним органима Школе ( избор уџбеника, школског простора, слободним активностима, правилима понашањау школи);
 • Обавештава ученике о дешавањима од посебног значаја за њихово школовање и активностима парламента, о учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у Школи и ван ње;
 • Активно учествује у планирању школског развојног плана, школског програма, развоја школе и самовредновању;
 • Ученички парламент Школе може да се удружи у ученичку заједницу парламената.
Ученички парламент сачињавају представници сваког одељења VII и VIII разреда. По правилнику:
 • Мандат чланова траје једну школску годину
 • Чланове бира одељењска заједница
 • Парламент бира свог председника, подпредседника и записничара;
 • Председник парламента је ученик VIII разреда, а подпредседник ученик VII разреда.
Рад Ученичког Парламента у школској 2015/2016. се одвијао у потпуности у складу са планом рада, који је одређен на почетком школске године. Према плану, Парламент се састајао једном месечно, али по потреби и више пута.Теме су биле различите, али су све реализоване без већих проблема и у прецизираним роковима.Комплетнији приказ рада Парламента се може квалитетније видети кроз извештаје са седница и састанака, који су уредно бележени у свесци рада Ученичког Парламента, али овде ће бити поменуто само неколико основних ствари.
Током првог полугодишта, Парламент је узео активно учешће у свим активностима у школи везаним за Дечју Недељу, које су протекле без икаквих проблема.Парламент се, такође, бавио и питањима материјалног функционицања школе, ученичких проблема, проблема у настави, и свих других ствари везаних за домен функционисања Парламента.
Врхунац својих способности, Ученички Парламент је приказао у активној организацији спортских турнира у мушком фудбалу и женском фудбалу. Победник мушког турнира у фудбалу је било одељење 8/3, женског турнира одељење 8/1. Парламент се активно укључио и у акцију прикупљања материјалне помоћи породици Животић,чија су деца ученици наше школе. Пошто су самостално учествовали у комплетној ирганизацији ових дешавања, чланови Парламента, уз остале ученике осмог разреда су показали завидне организационе способности и, по ко зна који пут показали да нису мали толико да не би могли да се ухвате у коштац са озбињним организационим изазовима, који ће их, сигурно,чекати у будућности. Парламент се бавио и учешћем у акцијама везаним за управљање школом и школским менаџментом кроз присуствовањем седницама Школског одбора. Чланови Парламента су присуствовали презентацији о сигурности на интернету коју је одржао координатор Парламента Марко Миловановић, које је прошло врло запажено, и одлучено је да се овом темом Парламент континуирано бави током целе године кроз различите врсте активности и чланова Парламента, и остали ученика школе.
Што се тиче сарадње са осталим ентитетима у школи, она се може окарактерисати као успешна, није било никаквих тачака спорења нити застоја. То се, превасходно, односи на Директора, Педагога, као и остале инстанце у школи. Директор је често примао чланове Парламента, често и ненајавњено, помагао и оставио добар утисак на ђаке, нарочито млађе, који ће у будућности бити носиоци активности Ученичког Парламента.
Координатор Ученичког Парламента
Марко Миловановић          
 
- 10 -
Циљ КУД-а наше школе је остваривање непосредније и чвршће везе Школе и друштвене средине.
Основни задаци КУДА су:
 • Упознавање са свим садржајима који представљају навику у новим плановима и програмима, а у вези са савременим културним и јавним деловањем школе и то на свим нивоима у току целе школске године,
 • Прилагођавање садржаја и облика културне и јавне делатности потребама и могућностима Школе као потребама и захтевима животне средине,
 • Афирмисање Школе као културног и просветног центра на подручју месне заједнице којој припада
 • Омогућавање ученицима да потпуно упознају јавне и културне установе у граду,
 • Ангажовање стручних, културних и других радника у циљу разноврснијег и успешнијег образовно-васпитног рада са ученицима,
 • Учешће ученика и наставника у прославама, јубилејима и свим манифестацијама на подручју месних заједница и општина.
 • Сарадња Школе са радио и ТВ станицама у циљу информисања о постигнутим резултатима ученика,
 • Информисање о раду и постигниутим резултатима Школе преко разгласне станице Школе,
 • Организовање биоскопских и позоришних представа и посета изложбама за ученике.
 • Рад са ученицима:
  • У сарадњи са културним установама, спортским организацијама, средствима јавног информисања и друштвено политичких организација, Школа ће организовати разне облике активности по плану културне и јавне делатности.
 • Коришћење услова које пружа друштвена средина:
  • Гледање филмских и позоришних представа
  • Посете изложбама;
  • Учешће на такмичењима
 • Учешће Школе у активностима друштвене средине:
  • Пригодним програмима обележиће се сви значајни датуми и јубилеји у месној заједници и у радним организацијама са којима Школа сарађује.
  • Упознавање средине са резултатима васпитно-образовног рада Школе.
  • Значајна достигнућа наставника из области примене нових наставних облика, метода и савремених наставних средстава, Школа ће публиковати у стручној литератури.
  • Стваралачка достигнућа ученика у оквиру рада секција биће објављена преко различитих средстава јавног информисања и путем учешћа на заједничким конкурсима и изложбама.
 
јун