Јавне набавке

 
 
јавне  набавке
 
ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије» број 124/2012) понуђачи имају могућност да преузимају конкурсну документацију са званичне интернет странице ОШ "Мома Станојловић".

На интернет страници школе ће се објављивати све информације у поступцима јавних набавки (измене и допуне конкурсне документације, додатне информације и појашњења у вези припреме понуда и сл.).

телефони:

директор: 034/304-195
секретар: 034/332-909
 
П Р А В И Л Н И К
О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 

Јавне набавке и конкурсна документација


2019. година
Настава у природи за 1. и 2. разред
Позив за подношење понуда за наставу у природи за 1. и 2. разред
Конкурсна документација за наставу у природи за 1. и 2. разред
Настава у природи за 3. и 4. разред
Позив за подношење понуда за наставу у природи за 3. и 4. разред
Конкурсна документација за наставу у природи за 3. и 4. разред
Екскурзија 7.разред
Позив за подношење понуда за извођење екскурзије за 7. разред
Конкурсна документација за извођење екскурзије за 7. разред
Екскурзија 8.разред
Позив за подношење понуда за извођење екскурзије за 8. разред
Конкурсна документација за извођење екскурзије за 8. разред
Услуге осигурања имовине
ОДЛУКА - додела
ХТЗ опрема
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ХТЗ друга партија
ОДЛУКА о додели - II партија радна обућа
Рачунарска и сродна опрема
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за набавку рачунарске и сродне опреме
ОДЛУКА - додела
Канцеларијски намештај
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за другу партију канцеларијски намештај
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за прву партију канцеларијски намештај
ОДЛУКА - додела - I партија
ОДЛУКА - додела - II партија
Услуга телефони - фиксни
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за услуге фиксне телефоније
ОДЛУКА - додела фиксни телефони
Књиге за одличне и награђене ученике
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за набавку књига за одличне и награђене ученике
ОДЛУКА - додела уговора за књиге за награђене ученике
Услуге сервисирања штампача и рециклажа тонера
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору сервисирања штампача и рециклиже тонера
ОДЛУКА - додела уговора за сервисирање штампача и рециклажу тонера
Нови тонери
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору нови тонери
ОДЛУКА - додела уговора за нове тонере
Канцеларијски материјал - IV партија
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за набавку канцеларијског материјала
ОДЛУКА - додела уговора - канцеларијскиматеријал IV партија
Услуге сервисирања рачунара
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за услуге сервисирања рачунара
ОДЛУКА о додели уговора
Електрична енергија
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору електрична енергија
ОДЛУКА о додели уговора за електричну енергију
Набавка намирница
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - намирнице
Партија бр.1 - намирнице широке потрошње
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - намирнице
Партија бр.2 - млеко и млечни производи
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - намирнице
Партија бр.3 - месо и месне прерађевине
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - намирнице
Партија бр.4 - производи од брашна
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - намирнице
Партија бр.5 - воће и поврће
О Д Л У К А о додели уговора
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
KОНУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ПИТАЊА ЗА ЈН 1.1.5./2019-НАМИРНИЦЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ

2018. година
Услуге осигурања имовине
Обавештење о закљученом уговору за услуге осигурања имовине 2018
Одлука о додели уговора
ХТЗ опрема
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за прву партију
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за другу партију
О Д Л У К А о додели уговора – ПРВА ПАРТИЈА
О Д Л У К А о додели уговора – ДРУГА ПАРТИЈА
Школски намештај
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора за другу партију
Фиксни телефони
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора
Средства за хигијену
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора
Канцеларијски материјал
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора за четврту партију
Електрична енергија
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора за прву партију за електричну енергију
Нови тонери
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора
Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора
Књиге за одличне и награђиване ученике
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора
Услуге сервисирања рачунара
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора за услугу сервисирања рачунара
Набавка намирница
Обавештење о закљученом уговору Партија бр.1 - намирнице широке потрошње
Обавештење о закљученом уговору Партија бр.2 - млеко и млечни производи
Обавештење о закљученом уговору Партија бр.3 - месо и месне прерађевине
Обавештење о закљученом уговору Партија бр.4 - производи од брашна
Обавештење о закљученом уговору Партија бр.5 - воће и поврће
О Д Л У К А о додели уговора
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.5/2018

2017. година
Услуге осигурања имовине
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора
ХТЗ опрема
О Д Л У К А о додели уговора – ПРВА ПАРТИЈА
О Д Л У К А о додели уговора – ДРУГА ПАРТИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за прву партију
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за другу партију
Рачунарска и сродна опрема
О Д Л У К А о додели уговора
Услуга - фиксни телефони
О Д Л У К А о додели уговора
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
Средства за хигијену
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора
Електрична енергија
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора за прву партију за електричну енергију
Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора
Услуга сервисирања рачунара
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора за услугу сервисирања рачунара
Набавка књига за одличне и награђене ученике
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора
Канцеларијски материјал
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора за четврту партију
Нови тонери
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора
Набавка намирница
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 1 – НАМИРНИЦЕ
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 2 – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 3 – Хлебни производи, пецива и колачи
О Д Л У К А о додели уговора за набавку намирница
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.5/2017

2016. година
Набавка књига за школу
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за четврту партију
О Д Л У К А о додели уговора за набавку књига за школе
Набавка средстава за чишћење
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за четврту партију
О Д Л У К А о додели уговора за – Средства за хигијену
Набавка електричне енергије
О Д Л У К А о додели уговора за прву партију
Набавка канцеларијског материјала
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за прву партију
ОБАВЕШТЕЊЕо закљученом уговору за другу партију
ОБАВЕШТЕЊЕо закљученом уговору за трећу партију
ОБАВЕШТЕЊЕо закљученом уговору за четврту партију
ОБАВЕШТЕЊЕо закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора за прву партију - папир, свеске и фасцикле
О Д Л У К А о додели уговора за другу партију - канцеларијски материјал за одлагање документације, архивирање и експедицију, књиге, обрасци за евиденцију и слично
О Д Л У К А о додели уговора за трећу партију - прибор за писање и други ситан канцеларијски материјал
О Д Л У К А о додели уговора за четврту партију - штампани материјал
О Д Л У К А о додели уговора за пету партију - нови тонери, рибони и кертриџи
Набавка намирница
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 1 – НАМИРНИЦЕ
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 2 – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 3 – МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ
О Д Л У К А о додели уговора
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.5/2016

2015. година
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.1/2015
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 1 – НАМИРНИЦЕ
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 2 – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 3 – МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ
 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |